Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

H ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ-ΚΡΑΨΗ...

Μεταφερόμαστε τώρα στην ενδοχώρα. Στον οικισμό Ρείκια κοντά στην Κράψη υπάρχει καταχωσμένος σήμερα αμμόλιθος με την επι­γραφή Τέρμων - - / Αρυσάων / Νωμεναίων.Πρόκειται για επιγρα­φή του 4ου αι. π.Χ. με ονόματα αιτωλικών εθνών ή φύλων που μας είναι προς το παρόν άγνωστα.Κοντά στον Πεντάκορφο βρίσκεται μία ακόμη σημαντική αιτωλική οχύρωση. Πρόκειται για κάποιον άγνωστο και αταύτιστο έως σήμε­ρα αρχαίο οχυρωμένο οικισμό και για το λόγο αυτό τα στοιχεία που παραθέτουμε έχουν προκαταρκτικό χαρακτήρα. 

Ο οχυρωματικός περίβολος φαίνεται ότι καταλαμβάνει μικρή έκταση, σε πολλά σημεία του ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους και είναι χτισμένος κατά το τραπεζιόσχημο σύστημα δόμησης από μεγάλους ασβεστόλιθους (Εικ. 38-39). Το μεγαλύτερο μέρος του είναι καλυμμένο από πυκνή βλάστηση ή έχει ενσωματωθεί σε νεώτερους ξηρότοιχους (Εικ. 40). Από το εσωτερικό του περιβόλου περισυλλέξαμε σε πρόσφατη αυτο­ψία στο χώρο με τον φύλακα αρχαιοτήτων Κωνσταντίνο Καπελάκη, αλλά και παλιότερα με τον φύλακα αρχαιοτήτων Απόστολο Ζαρκαδούλα, μεγάλα κομμάτια πιθαριών, θραύσματα κεραμιδιών με μελα­νό και καστανέρυθρο γάνωμα, καθώς επίσης πήλινο κωνικό σφονδύλι (Εικ. 41).

Σε επαφή σχεδόν με τον οχυρωματικό περίβολο υπάρχει μικρή λαξευμένη στο βράχο δεξαμενή (Εικ. 42), διαμέτρου και βάθους 0,80 μ., το στόμιο της οποίας είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ενδεχομέ­νως για την υποδοχή πώματος.

 Σε μικρή απόσταση από το τείχος δια­τηρούνται τα ερείπια ορθογώνιου πύργου (Εικ. 43), διαστάσεων 6 X 5 μ. περίπου, ο οποίος προσφέρει εκπληκτική θέα προς την οχύρω­ση του Βλοχού (Εικ. 44). Είναι θεμελιωμένος στο φυσικό έδαφος της περιοχής και αποτελείται από μεγάλους ογκόλιθους από ασβεστόλι­θο, ενώ οι γωνιόλιθοί του φέρουν στην ακμή τους τη γνωστή από άλλες αιτωλικές  οχυρώσεις ταινία, λαξευμένη δια ξοΐδος. Από τον πύργο σήμερα, ζώζεται  η θεμελίωσή του και η κατώτερη σειρά των λίθων. Πύργος και οχύρωση βρίσκονται δίπλα σε φυσικό ρέμα, το οποίο ενδεχομένως να πηγάζει από κάποια φυσική πηγή νερού, απα­ραίτητο στοίχείο για την επιλογή της θέσης και την οργάνωση οικιστικής δραστηριότητας κατά την αρχαιότητα.

Επιτύμβια στήλη από αμμόλιθο με την επιγραφή ΘΑΥΜΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από τη θέση «Μπουκοβίνα» Τριχωνίδας (Εικ. 45) 
πιθανώς υποδεικνύει την ύπαρξη κάποιου άγνωστου οικισμού και νεκροταφείου στην περιοχή αυτή..


Απόσπασμα  του Γεωργίου Σταμάτη

 (Αρχαιολόγος της ΛΣΤ' Ε.Π.Κ.Α,. MSc)

.απο τα πρακτικά του συνεδρίου "Αχελώος και τα

 χωριά "περί τον καλούμενον Καμπύλον ποταμόν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κωνσταντίνος Βραχωρίτης

Κωνσταντίνος Βραχωρίτης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Αγρινίου